COVID – 19

PROVOZ MŠ V OBDOBÍ Covid-19 Mateřská škola Na Homolce je otevřena. 

Ve školce se při vstupu denně měří dětem teplota. Všechny děti, které vykazují známky jakékoliv nemoci, posíláme ihned domů.
Hrajeme si a učíme se v bezpečném prostředí
.


Nová pravidla hygieny v MŠ platná od 30.4.2020

Tento dokument vychází z metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vydaného 30. 4. 2020 a vztahuje se na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Cesta do mateřské školky a z mateřské školy:

Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:1. zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška”).
2. dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:

              1. minimalizovat velké shromažďování osob před školou
              2. MŠ zajistí případnou organizaci pohybu osob před školou
              3. před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
              4. pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

 Čestné prohlášení

od data vydání Metodických pokynů předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
              1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
              2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
              (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěte do MŠ umožněn.

Příchod dítěte do školky:

1. rodiče svůj příchod do MŠ hlásí pomocí elektronického zvonku, který je umístěn na budově MŠ
2. učitelka organizuje příchod rodičů a dětí pomocí tohoto elektronického zvonku tak, že pouští do šatny max. 2 rodiny, tj. 2 dospělé (doprovod) a 2 děti (pro dodržení 2 m. vzdálenosti v šatničkách)
3. všichni vchází do provozovny MŠ v rouškách
4. doprovázející osoba se v prostorách šatny MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)
5. doprovod dítěte se může pohybovat pouze v šatničce, do třídy a dalších prostor MŠ má zakázáno chodit

6. dálkovým teploměrem bude změřena teplota jak dítěti a jeho doprovodu, tak i každému kdo vstoupí do prostoru MŠ/DS (rodiče, prarodiče, zaměstnanci, děti, revize, kontroly, technici, případně další návštěvníci, které nelze odmítnout). 

7. kdo bude mít zvýšenou teplotu nad 37oC, musí odejít a toto zjištění učitelka MŠ interně hlásí paní Aleně Vaňáskové na tel.: 606838380

8. dítě, které jeví jakékoliv další známky nemoci (především pak kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) bude umístěno do samostatné místnosti a bude ihned kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření na koronavir u dětí se informuje spádová hygienická stanice. V tomto případě se ostatní děti umístí do jiné místnosti nebo se změní výuka na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Podobný postup bude i v případě podezření koronaviru u zaměstnanců MŠ.

9.  před vstupem do šatničky – prostor mezidveří – si všichni vydezinfikují ruce s použitím dezinfekce na ruce

10. rodič převlékne dítě do oblečení, které je vhodné do třídy; dítě by nemělo na sobě ve školce mít vrchní vrstvu oblečení, ve které se pohybovalo venku; z tohoto důvodů doporučujeme oblečení do třídy

11. po převlečení předá rodič dítě učitelce;

12. neprodleně pro přezutí a převlečení si dítě s paní učitelkou jde důkladně (20-30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, případně dezinfekcí do koupelny, kde také dojde po osušení rukou k nanesení ochranného dětského krému.

Ruce si dezinfekčním mýdlem myjí všichni cca 1x za hodinu.

Následně je ošetří krémem

Šatny jsou nově vybaveny:

– koši s krytem na kapesníky

Třída, denní místnost, herna:

1. převážná část aktivit se bude organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit  v areálu MŠ, případně na venkovním hřišti MŠ

2. ve třídě je před začátkem provozu vyvětráno

3. interval větrání – min. každou hodinu na 5 a více minut – v průběhu celého dne

4. intenzivní větrání se pak provádění denně v době, kdy děti opustí třídu v rámci dopolední vycházky

5. ve třídě je uzavíratelný koš na kapesníky a podobné potenciálně infekční materiály

6. při zavřených oknech je trvale puštěná čistička vzduchu

7. ve třídě může být maximálně 15 dětí v případě vyššího počtu, budou děti rozdělené do skupin a každá skupina se bude nacházet v jiné místnosti

8.   děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí

Prostory MŠ mají k dispozici:

– krabice s jednorázovými rukavicemi pro potřeby personálu

– uzavíratelné koše, do kterých se budou vyhazovat infikovaný materiál, jako např. použité kapesníčky 

– do jiných košů se tyto infikované materiály házet nesmí

Pobyt venku:

              1. pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, zahrada, hřiště MŠ

              2. dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro

              jednotlivé skupiny 

Stravování:

              1. stravování probíhá v jídelně při max. počtu 15 dětí – směnný provoz

              2. před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce

              3. pokrmy včetně čistých příborů vydává personál, k tomu určený

              4. děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory

              5. při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

              (personál, který připravuje a vydává jídla používá rukavice a ochranný plášť, určen k těmto účelům)

Další akce:    

              – do odvolání jsou pozastaveny pravidelné sportovní aktivity jako plavecký výcvik, bruslení,

              všechny zájmové kroužky, lekce, přednášky, akce rodiče a děti ve školce, divadelní představení v MŠ

Odpolední odpočinek:

1. děti budou odpočívat standardně na lehátkách, při větším počtu dětí se bude odpočívat ve všech
dostupných místnostech

              2. povlečení na postýlky se pere min. 1x týdně

              3. pyžamka k vyprání se předávají rodičům dle potřeby, maximálně však v intervalu 5 dnů

Odchod dítěte ze školky:

              1. při odchodu dítěte ze školky rodič převlékne dítě do oblečení, ve kterém dítě do školky přišlo;

              2. domů si dítě odvádí v roušce